Değerlerimiz

Drop us a line...

Send Message
 • EN
 • TR

Politikalarımız

 • Şirket Politikamız
 • Kalite Politikamız
 • Çevre Politikamız
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
 • Responsible Jewellery Council Politikası
 • Sosyal Sorumluluk Politikası
 • Rüşvetle Mücadele Politikası

Geçmiş bilgi ve tecrübelerimizi günümüz bilgi ve teknolojisiyle birleştirerek alanlarında uzman çalışan ve mühendislerimizin titiz ve günümüzün uluslararası standartlarına uygun bir şekilde;

 • Kıymetli maden rafinasyonu gerçekleştirmek
 • Yüksek kalitede külçe altın, gümüş, platin, paladyum üretmek
 • Kalitenin ve zamanlamanın dikkatle göz önüne alarak mini külçe altını üretmek
 • Kalite ve çevre politikalarımızı ilke edinip onların ışığında hareket etmek
 • Müşteri memnuniyetini ve müşterilerle olan ilişkileri en ön safhada tutup kurumsal bir şirket olarak her anlamda güven vermek

başlıca görevlerimizdir.

Şirketimizin politika ve stratejileri kapsamında, iddialı hedeflerinde en iyi sürdürülebilir performansa ulaşılabilmesi ancak bu hedeflerle ilişkili tüm faaliyetlerin iyi bir şekilde anlaşılması, sistematik bir şekilde yönetilmesi ve ilgili tüm paydaşların görüşlerinin güvenilir bir biçimde sisteme katılması ile mümkün olacağı düşüncesi benimsenmektedir.

ISGOLD olarak üstün kalite standartları ve memnuniyetini sağlamak amacıyla;

 • Ürün kalitemiz ile müşterilerimize sınırsız öncü ve kaliteli hizmet sunmak ve müşterilerimizin güvenini kazanmak,
 •  Proseslerimizde oluşabilecek hataları önceden görerek hata yapma riskini minimum seviyeye indirecek yöntem ve uygulamaları geliştirmek,
 • Çalışanlarımızda, sahiplik duygusu ile birlikte inisiyatif kullanmayı, faaliyetlerinde sürekli iyileştirmeyi düşünmeyi, sorumluluk almaya hazır ve işini seven başarılı bireyler olmayı sürekli teşvik etmek,
 • Çalışanlarımız için ihtiyaç duyulan eğitim ve gelişim yöntemlerini tavizsiz uygulamak,
 • Verilen hizmet kalitesini sürekli iyileştirmeyi görev edinmek ve sektörde ismi ile ön plana çıkan bir işletme olmak,
 •  Ticari faaliyetlerimizi yürütürken kanuna, ahlak standartlarına, insan haklarına tam anlamıyla uyumlu davranmak , faaliyetlerimizin çevreye verebileceği zararı en aza indirgemeyi ve buna uygun davranma bilincini kazanmak,
 • Kurulan kalite sisteminin etkinliğini ve verimliliğini sürekli iyileştirmek için sistemin gereklerinden ve taahhütlerinden ödün vermemek,

“Kalite Geliştirme Asla Sona Ermeyecek Bir Seyahattir” anlayışını bünyemizin her kademesinde benimsemek ve benimsetmek kuruluşumuzun kalite politikasıdır.

ISGOLD olarak çevreye duyarlı ve ekolojik dengeyi bozmayan bir üretim sağlamak amacıyla;

 • Atıkların kaynağında en aza indirilmesi mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi , değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı, 
 • Tüm faaliyetlerimizde enerji tasarrufunu teşvik edecek ve çağımızın en ciddi sorunu olan küresel ısınmanın göz önüne alınarak faaliyet göstereceğimizi,
 • Çevre Politikamızı tüm çalışanlarımıza bildirecek ve çevre koruma konusundaki bilgilerini artıracağımızı,
 • Ambalaj kullanımını ve atıkları azaltıp, geri dönüşümlü olmalarını sağlayacağımızı ve tekrar kullanacağımızı,
 • Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştireceğimizi
 • Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlayacağımızı

Taahhüt Ederiz.

İSGOLD olarak iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarını yerine getirmek ve iş kazalarını minimuma indirgemek amacıyla;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymayı,
 • Firmamız sınırları içerisinde çalışan personel ve ziyarete gelen tüm insanların sağlık ve güvenliğini sağlamayı,
 • Tesisimizde veya bölgemizde meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıpları en aza indirecek sistemler geliştirmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi,
 • Firmamızda İş Sağlığı ve güvenliği bilincini arttırmak için eğitim faaliyetlerini planlamayı ve sürdürmeyi,
 • Yönetim sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi,
 • Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı
 • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,

 Taahhüt Ederiz.

İsgold Altın Rafinerisi A.Ş. 2011 yılından bu yana Türkiye’de değerli metal rafinasyon işlemleri ve külçe altın üretimi yapmaktadır.

İstanbul’da üç lokasyonumuz var olup, 20 çalışan istihdam etmekteyiz.

İsgold Altın Rafinerisi A.Ş. Responsible Jewellery Council (RJC) üyesidir.

RJC; pırlanta, altın ve platin grubu mücevher tedarik zinciri üzerine ileri düzeyde etik, insan hakları, sosyal ve çevresel sorumluluk uygulamaları oluşturan bir standart belirleyici kuruluştur.

RJC, üçüncü şahıs denetim yoluyla sorumlu iş uygulamalarını doğrulamak için tedarik zinciri ve güvenilir mekanizmalar için bir referans standardı geliştirmiştir.

Bir RJC üyesi olarak, işimizi RJC Uygulama Kuralları’na uygun olarak yürütmeyi taahhüt ederiz. Etik, insan hakları, sosyal ve çevresel hususları günlük operasyonlarımıza, iş planlama faaliyetlerimize ve karar verme süreçlerine entegre etmeyi taahhüt ediyoruz.

Kanunlar ve diğer yükümlülüklere uyum:

Yürürlükteki kanun ve yönetmelikleri, müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarını ve gönüllü olarak uyguladığımız yönetim sistemleri standartlarını sürekli olarak izlemeyi ve bunlara uygun şekilde faaliyet göstermeyi.

Zorla ve Zorunlu Çalıştırma
Sözleşme ile bağlanmış, zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı

Çocukların Çalıştırılması
Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve 18 yaşın altında işçi çalıştırmamayı (Detay için Tıklayınız)

Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi
Kurumsal cezalandırma yapmamayı, sözlü, fiziksel ve psikolojik taciz ya da zorlamaya izin vermemeyi.

Ücretler ve Ödemeler
Çalışanların, çalıştığı birime göre veya en azından yasalarca belirlenen asgari ücret ödemeyi.

Ayrımcılığın Önlenmesi
İsgold Altın Rafinerisi A.Ş., istihdamın yetenekle sınırlı olduğuna, şahısların inançları ya da karakterleriyle ilgisinin bulunmadığına inanmaktadır. Bu sebeple istihdam oluştururken, kişilerin ırkına, cinsiyetine, dinine, özrüne bakmamayı ve ayrımcılık gözetmemeyi.

İş Sağlığı ve Güvenliği
Risk analizine dayalı proaktif bir yaklaşım benimsemeyi, tüm çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı ve çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemi benimsemeyi

Çevre
Çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağında azaltmayı

Tedarikçilerle ilişkiler
Çalıştığı tedarikçi firmaların Sosyal Uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarını aksiyon planları ile izlemeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak düzeltmeyi

taahhüt eder.

1. Amaç

Bu politika ile İsgold Altın Rafinerisi A.Ş.’nin rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımının açık ve net bir şekilde ortaya konulması, şirket imajının korunması ve rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasal düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere ve evrensel kurallara uyumunun sağlanması amaçlanmaktadır. Bu politika ile rüşvet ve yolsuzluğun tüm firma faaliyetlerinde önlenmesi için gerekli bilgilendirmelerin yapılması, bu konudaki sorumlulukların ve kuralların belirlenmesi hedeflenmiştir.

2. Kapsam

Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası sadece firma çalışanlarını değil, firmaya hizmet veren tüm iş ortaklarını da kapsamaktadır.

Bu doğrultuda;

 • Tüm firma çalışanları,
 • Danışmanlık, avukatlık vb. destek hizmeti alınan şirketler ve çalışanları,
 • Dış hizmet alınan şirketler (tedarikçi, taşeron vb.) ve çalışanları,

bu politikanın kapsamına girmektedir.

3. Tanımlar

Rüşvet: Bir kişinin bir işi yapmak, yapmamak, hızlandırmak, yavaşlatmak gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı veya olağan iş akışının dışında bir eylemi gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla karşı taraftan sözlü veya yazılı anlaşma çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak kendisine ya da göstereceği bir başka kişiye maddi veya manevi fayda sağlanmasını ifade etmektedir. Rüşvet olarak değerlendirilebilecek menfaat; nakit para, hediye, etkinlik daveti veya bileti, borç affı, yardım maksatlı bağış gibi çok farklı şekillerde olabilir.

Yolsuzluk: Bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı yoldan kişisel olarak maddi veya manevi kazanç sağlamaya yönelik olarak kötüye kullanılmasını ifade etmektedir.

Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında:

» Nakit ödemeler,
» Siyasi ya da diğer bağışlar,
» Komisyon,
» Sosyal haklar,
» Hediye, ağırlama,
» İşe yakının alınması
» Terfi
» Diğer menfaatler

sayılabilir.

4. Yetki ve Sorumluluklar

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’ nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Yönetim Kurulu sorumludur.


Yöneticiler, bu politika metnindeki ilkelerin; sorumlu oldukları iş ortakları ve idaresi altındaki çalışanlar tarafından anlaşılmasını, uygulanmasını ve yaşatılmasını sağlamalıdırlar.

Tüm çalışanlar ve iş ortakları bu politika metnindeki ilkelere uygun hareket etmelidirler. Çalışanlar ve iş ortakları hiçbir durumda ve hiç kimse tarafından bu politikaya aykırı hareket etmeye zorlanamaz. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kurallarının ihlaline ilişkin herhangi bir durumu bildirmek herkesin sorumluluğundadır.

5. Politika

5.1. Rüşvet ve Yolsuzluk

İsgold her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez.

Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla İsgold ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir.

5.2 Hediye

Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür.
İsgold tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir.
Hediyenin kabul edilebilmesi için de aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir. Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından ilk amiri kanalıyla şirket İK ve üst yönetimine bildirimde bulunulması gerekmektedir.

5.3 Kolaylaştırma Ödemeleri
Bu Politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez.

5.4 Bağışlar
İsgold sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına yardım ve bağış yapabilir

6. Rüşvet ile Karşılaşılması veya Şüphelenilmesi

Tüm firma çalışanları, rüşvet ve yolsuzluk ile ilgili olarak karşılaştıkları veya şüphelendikleri durumları vakit kaybetmeden yöneticisine bildirmekle sorumludur. Bu gibi durumlar ile ilgili olarak aşağıdaki örnekler verilebilir.

– Size veya çalışma arkadaşlarınıza rüşvet teklif edilmesi

– Şahit olduğunuz veya bildiğiniz menfaat ilişkileri ve çıkar çatışmaları


– Şirket kayıtlarında farkına vardığınız herhangi bir usulsüzlük


– Herhangi bir müşteri veya tedarikçiye yasal düzenlemelere aykırı şekilde menfaat sağlanması


– Firma içinden veya dışından herhangi bir kurum veya kişinin politika metnine aykırı davranışlarda bulunmak üzere sizi veya çalışma arkadaşlarınızı zorlaması.

7. Aykırı Davranış ve Tutumlara İlişkin Yaptırımlar

Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası çalışanlar tarafından benimsenmeli ve uygulanmalıdır. Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası’nın ihlali durumunda firma içi düzenlemelere göre iş akdinin feshedilmesine kadar varabilecek yaptırımlar ile karşı karşıya kalınabileceği ve konunun birçok ülkede hapis cezasını da kapsayan önemli yaptırımlar ile düzenlendiği unutulmamalıdır.

8. Eğitim ve Gözden Geçirilme

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konularında tüm çalışanlar bilgilendirilmesi ve bu politikada yer alan esasların özümsenmesine yönelik olarak ilgili tarafların eğitim alması sağlanır. Politika, düzenli aralıklarla gözden geçirilerek gerekli güncellemeler yapılır ve tüm değişimler duyuru yoluyla ilan edilir. Bu kuralların güncel sürümüne şirket web sitesi üzerinden sürekli bir şekilde ve kolaylıkla erişilebilir.

9. Hatasız Kayıt Tutma

İsgold muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar; yasal düzenlemeler ile düzenlenmiştir.

Buna göre;

» Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi,
» Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması

Gerekmektedir.

 


AR-GE

Şirketimiz, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine büyük önem vermekte olup branşlarında en fazla bilgi birikimine sahip ülkemizin değerli Profesörleri ve kendi bünyesinde bulundurduğu mühendis kadrosuyla araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ar-Ge merkezinde yeni üretim sistemleri ve yeni ürünlerin geliştirme faaliyetleri sürdürülmektedir. Şirketin orta ve uzun vadeli rekabet potansiyeli ve sektörde söz sahibi olabilmesi, yeni teknolojileri yakından takip etme ve benimseme, bu teknolojileri kendi üretim sistemlerine entegre edebilme ve gerektiğinde kendi teknolojisini türetme ve/veya yaratma potansiyeline bağlıdır. Şirketimiz, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bu prensipleri ilke edinmiş ve bünyesinde barındığı tüm çalışanları bilgi ve tecrübe bakımından mümkün mertebede donanımlı hale getirmeyi amaçlamıştır.

Teknolojinin son derece hızlı geliştiği madencilik sektöründe yeni teknolojiler geliştirerek bu teknolojiler ile satılabilir ve değelendirilebilir ürünlere çevirmek kaçınılmaz bir gerçek olmuştur.

Gelişme
Dizayn
Pazarlama
Üretim
İletişim